Завантажити публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

 

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІТНЕС КЛУБ БАНДА» та

КЛІЄНТ:______________________________________________________________________________________________, з другої сторони, що надалі йменуються разом «Сторони», а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі - Договір) про наступне:

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Клієнту на території Клубу Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити ці Послуги, дотримуватись умов цього Договору, Клубних правил (Додаток №1 до даного Договору) та інших  внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу.

1.2. Перелік Послуг, що надаються Клієнту відповідає типу обраної Клубної карти. Послуги надаються згідно з Клубними правилами та іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг становить ____________________________________________________________________________.

2.2. У вартість обраної Клієнтом Клубної карти, не входить вартість Додаткових послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими в затвердженому (погодженому) Виконавцем прейскуранті.

2.3. Клієнт оплачує вартість Послуг за цим Договором в день укладання Договору шляхом стовідсоткової оплати.

 

 1. КЛУБНА КАРТА

3.1. За цим Договором Клієнт обрав Клубну карту _____________________________________________________________.

3.2. Виконавець, на час дії даного Договору, надає Клієнтові Клубну карту, строк дії якої становить ____________________.

3.3. Порядок використання Клієнтом Клубної карти визначається цим Договором та Клубними правилами.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги Клієнту відповідно до типу обраної ним Клубної карти, що встановлює доступ Клієнта до конкретних Послуг в Клубі.

4.2. Час відвідування Клієнтом Клубу встановлюється у відповідності до типу Клубної карти.

4.3. Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Клубними правилами, що затверджуються Виконавцем, а також іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу. Підписанням даного Договору Клієнт засвідчує, що, він ознайомлений з Клубними правилами та зобов'язується їх дотримуватися. У разі порушення або невиконання Клубних правил – Клієнт несе відповідальність відповідно до умов даного Договору, Клубних правил та чинного законодавства України.

4.4. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.

5.3. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які заподіяні Виконавцю. У разі спричинення Клієнтом збитку майну Виконавця, Клієнт зобов’язаний відшкодувати вартість пошкодженого і втраченого майна, на підставі Клубних правил і чинного законодавства. 

5.4. Підписуючи Договір, Клієнт засвідчує, що не має медичних протипоказань для отримання спортивних послуг в Клубі і несе повну відповідальність за стан свого здоров’я.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за шкоду здоров’я або майна Клієнта при порушенні правил техніки безпеки, які спричинені дією третіх осіб.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих і цінних речей, залишених Клієнтом в роздягальнях, в шафах, а також на усій території клубу.

 

6.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Клієнт має право:

6.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Клубними правилами у відповідності до типу обраної ним Клубної карти;

6.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Клубних правил;

6.1.3. Змінити тип належної йому Клубної карти на карту вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

6.1.4. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі, дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, а Клубна карта анулюється. При цьому, кошти, оплачені Клієнтом у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

6.2. Клієнт зобов'язується:

6.2.1. В порядку та строки, що зазначені в даному Договорі, оплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу обраної Клієнтом Клубної карти;

6.2.2. Не передавати Клубну карту іншим особам для її використання в Клубі;

6.2.3. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу, зазначеним у Клубних правилах та у відповідності до типу обраної Клубної карти;

6.2.4. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

6.2.5. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;

6.2.6. Клієнт не має права змінювати тип Клубної карти, окрім випадків, якщо це є підвищенням типу Клубної карти.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Вимагати від Клієнта оплати вартості Послуг, відповідно до умов цього Договору;

6.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, що регламентують діяльність Клубу;

6.3.3. Зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним даного Договору, Клубних правил та вказувати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше рази за період дії Клубної карти - видалити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше разів) порушенні Клубних правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, оплачених за цим Договором. У цьому разі, Клубна карта Клієнта вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється з дати складання відповідного акту, та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

6.3.4. На власний розсуд відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, Клубна карта анулюється, а Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної карти;

6.3.5. Закривати доступ до спортивного обладнання та інвентарю Клубу і в окремі тренувальні зони під час проведення ремонтних, профілактичних робіт і в силу інших причин, без надання Клієнту додаткової компенсації.

6.3.6. Інші права, передбачені цим Договором, Клубними правилами, іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, що регламентують Порядок відвідування Клубу, а також чинним законодавством України.

6.4. Виконавець зобов'язується:

6.4.1. Після укладання договору, передати Клієнту оплачену Клубну карту та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

6.4.2. Створити необхідні комфортні умови щодо забезпечення належного функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також необхідних побутових приладів для Клієнта протягом терміну дії Договору;

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку, якщо суперечки та/або розбіжності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання  Клієнтом (його уповноваженою особою або представником), а також здійснення оплати у відповідності до п. 2.3. даного Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту першого відвідування Клубу. Даний Договір діє до останнього дня строку дії Клубної карти.

8.2. Цей Договір може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою із Сторін, в тому числі шляхом відмови від нього, в порядку та на умовах, передбачених даним Договором

 

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної карти не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають.

9.2. У разі настання випадків зазначених в пункті 9.1 цього Договору Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної карти (на строк до _________(________________________) місяців), для чого він має звернутись до Виконавця з відповідною письмовою заявою.

9.3. Підписуючи даний Договір Клієнт підтверджує наступне:

а) Клієнт ознайомлений (і) та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Клубних правил, а також усіх внутрішніх (локальних) документів Виконавця;

б) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому (їм) бути споживачем Послуг Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень - зокрема; 

9.4. Клієнт надає згоду на обробку його персональних даних Виконавцем за цим Договором та включення його персональних даних до відповідних баз персональних даних Виконавця, для цілей укладення та виконання цього Договору, та з усіма правами суб’єкта персональних даних відповідно положень та вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI.

9.5. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно з метою для цілей повідомлення Клієнта про нові послуги та рекламні пропозиції Виконавця і його партнерів, контрагентів, шляхом відправлення SMS, ММS, електронних повідомлень, пошти і т.п.

9.6. Виконавець є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5%.

 

 

Додаток №1

до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг

 

КЛУБНІ ПРАВИЛА

Дані Клубні правила мережі клубів «CROSSFIT BANDA» (в подальшому – Клуб) є обов'язковими для всіх клієнтів Клубу, а також гостей Клубу. Зазначені Правила спрямовані на збереження безпеки відвідувачів Клубу (клієнтів Клубу, гостей Клубу) під час їх перебування у Клубі. Від дотримання цих правил залежить якість та комфортність послуг, що надаються в Клубі, чистота та порядок у Клубі, збереження інвентарю Клубу та тривалість роботи обладнання Клубу.

В даних Клубних правилах використовуються терміни та поняття в такому розумінні:

Клуб – мережа клубів «CROSSFIT BANDA», включаючи всіх афілійованих осіб (Виконавець).

Договір – Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, що регулює взаємні відносини між Клубом та клієнтом у процесі надання послуг та згідно з яким Клуб зобов’язується надавати, за умови наявності, послуги клієнту, а клієнт зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати вартість таких послуг.

Клієнт - фізична особа або юридична особа, що уклала Договір з Клубом про надання спортивно-оздоровчих послуг на території Клубу. Клієнтом(-ами) Клубу визнається (-ються) також особа/особи, в інтересах якого/яких з був укладений Договір та інформація про яку/яких наведена у відповідному договорі та/або додатках до нього.

Клубна карта - карта відповідного типу, який обрав клієнт, яка надається йому для відвідування Клубу (певних клубів мережі в залежності від обраного типу картки), є іменною і не може бути передана іншій особі.

Клубні правила - правила поведінки у Клубі, що затверджені керівництвом Клубу та є обов'язковими для всіх клієнтів Клубу.

Послуги (базові послуги) – базовий комплекс спортивно-оздоровчих послуг, перелік яких встановлений нормативними документами Клубу, в тому числі цими Правилами, включені до складу послуг відповідного типу Клубної карти, придбаної клієнтом та які надаються клієнту протягом строку дії Клубної карти.

Додаткові послуги - послуги, що надаються клієнту Клубом або іншими особами на території Клубу понад перелік базових послуг, та які не включені до вартості відповідного типу Клубної карти.

Офіційний Сайт Клубу– офіційна веб-сторінка Клубу в Інтернет мережі, яка знаходиться за адресою: https://crossfitbanda.com (постійно доступна для ознайомлення), та є джерелом інформування клієнтів.

При укладанні Договору та придбанні клубної картки клієнт обов’язково ознайомлюється із цими Правилами. 

Гість Клубу має право перебувати на території Клубу тільки у супроводі співробітника Клубу.

При порушенні Правил гостями і клієнтами Клубу, адміністрація Клубу залишає за собою право вжити необхідних заходів впливу, аж до позбавлення Клубної картки в Клубі.

 1. КЛУБНА КАРТА

1.1. Клубна карта.

Вартість Клубної карти включено до вартості Послуг відповідного типу Клубної карти. Після закінчення строку дії Клубної карти вважається, що Послуги Клієнтом спожиті в повному обсязі, а Клуб (Виконавець) вважається таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.

Для кожного відвідувача Клубу адміністрацією Клубу виготовляється індивідуальна клубна карта, яка є пропуском до Клубу.

Особа, яка отримала клубну карту, з моменту її отримання набуває статусу клієнта Клубу (надалі – клієнт Клубу) з відповідними правами та обов’язками, передбаченими цими Правилами та умовами укладеного між клієнтом Клубу та особою, яка надає відповідні послуги в Клубі, договору.

Клубна карта є іменною і не підлягає передачі іншій особі. У разі втрати клубна карта відновлюється за письмовою заявою її власника. Бланки заяв знаходяться на рецепції. Оплата послуг для виготовлення нової картки стягується згідно із встановленими тарифами.

У разі продовження строку дії договору між клієнтом Клубу та особою, яка надає відповідні послуги, строк дії клубної карти продовжується на відповідний термін дії такого договору.

У разі закінчення строку дії клубної карти та небажання клієнта Клубу продовжувати дію клубної картки, така клубна карта підлягає поверненню Клубу в останній день її дії.

Клубна карта пред’являється Клієнтом при кожному відвідуванні клубу та є пропуском до Клубу, а також засобом доступу до додаткових сервісів, послуг в Клубі. За відсутності Карти з будь-яких причин, вхід до Клубу Клієнту заборонений.

Однією із обов’язкових умов реєстрації Клубної карти – є наявність особистої фотографії Клієнта, яка виготовляється в цифровому форматі в момент реєстрації Клубної карти та вноситься до системи контролю доступу з метою персоніфікації Клубної карти та подальшої ідентифікації Клієнта.

1.2. Перелік послуг, передбачений Клубною картою:

ТИП КАРТИ

Послуги, передбачені Клубною картою

Строк активації (днів)

Строк
призупинення

(днів)

Візит

·      Можливість самостійно тренуватися й відвідувати групові/персональні тренування протягом одного дня роботи Клубу

0

0

FULL 1 month

·      Безлімітне відвідування Клубів мережі

·      Med. test

·      CrossFit Test

·      Безлімітне відвідування групових занять по Crossfit

·      Рушники – 12 шт.

10

0

FULL 6 months

·      Безлімітне відвідування Клубів мережі

·      Med.test

·      Crossfit Test

·      1 Персональне тренування

·      Безлімітне відвідування групових занять по Crossfit

·      Рушники – 72 шт.

30

20

FULL 10 months

·      Безлімітне відвідування Клубів мережі

·      Med.test

·      Crossfit Test,

·      2 Персональних тренувань

·      Безлімітне відвідування групових занять по Crossfit

·      Рушники – 120 шт.

30

40

LOCAL 1 month/ LOCAL POZNYAKI                 1 month

·      Безлімітне відвідування одного із Клубів мережі

·      Безлімітне відвідування групових занять по Crossfit

·      Crossfit Test

10

0

LOCAL 6 months/ LOCAL  POZNYAKI                6 months

·      Безлімітне відвідування одного із Клубів мережі

·      Безлімітне відвідування групових занять по Crossfit

·      Crossfit Test

·      Med Test

30

20

LOCAL 10 months/ LOCAL  POZNYAKI               10 months

·      Безлімітне відвідування одного із Клубів мережі

·      Безлімітне відвідування групових занять по Crossfit

·      Crossfit Test

·      Med Test

30

40

DAY  1 month

·      Безлімітне відвідування одного із Клубів мережі з 10:00 до 17:00, крім вихідних та святкових днів

·      Безлімітне відвідування групових занять по Crossfit в зазначений час.

10

0

KIDS 1 month

·      Безлімітне відвідування Клубу дітьми віком від 3-х до 16-ти років за умови придбання пакету авторських класів/персональних тренувань.

10

0

KIDS 6 months

·      Безлімітне відвідування Клубу дітьми віком від 3-х до 16-ти років за умови придбання пакету авторських класів/персональних тренувань.

30

0

KIDS 10 months

·      Безлімітне відвідування Клубу дітьми віком від 3-х до 16-ти років за умови придбання пакету авторських класів/персональних тренувань.

30

0

 

Gymnastics

10 тренувань протягом 35 днів

5

0

Gymnastics Arena

10 тренувань протягом 35 днів

5

0

TRX 10

11 тренувань протягом 35 днів

5

0

TRX 20

23 тренування протягом 65 днів

5

0

Stretching

4 тренування протягом 35 днів

5

0

Stretching Intensive

4 тренування протягом 35 днів

5

0

Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов Договору Клубних правил, поверненню не підлягають.

1.3. Призупинення Клубної карти. Призупинення Клубної картки допускається у випадках, передбачених відповідним договором, який укладається між клієнтом Клубу та особою, яка надає відповідні послуги та Клубними правилами.

1.4. Припинення дії Клубної карти. Припинення дії Клубної картки здійснюється у наступних випадках:

 • закінчення строку дії договору та його не поновлення (не укладення нового договору);
 • у разі допущення систематичних порушень цих Правил або Договору;
 • добровільної дострокової відмови від Договору.

Моментом припинення дії Клубної картки є дата, зазначена у клубній карті, а в разі дострокового припинення – дата деактивації (анулювання) Клубної карти.

 1. ПЕРЕБУВАННЯ У КЛУБІ

2.1. Допуск до Клубу. При вході до Клубу, клієнт Клубу зобов'язаний пред'явити свою клубну карту, зареєструвавшись на рецепції Клубу.

У разі непред’явлення клубної картки при вході, відвідувач до Клубу не допускається. Як виняток із зазначеного правила, чинний клієнт Клубу може бути допущений до Клубу за відсутності клубної картки за спеціальним допуском при пред'явленні клієнтом Клубу документа, що посвідчує особу.

Клієнти клубу, які через стан здоров'я схильні до раптової втрати свідомості, епілептичних припадків, можуть користуватися послугами Клубу лише з супроводом.

Адміністрація Клубу залишає за собою право додатково вимагати від клієнта Клубу медичні довідки про його стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань до відвідування Клубу з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, в тому числі з метою недопущення виникнення епідеміологічної ситуації в Клубі та заподіяння шкоди здоров’ю іншим клієнтам Клубу.

2.2. Правила поведінки в Клубі. Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватись правил громадського порядку, загальноприйнятих норм поведінки, не допускати дій, що створюють небезпеку для навколишніх, ставитись з повагою до інших відвідувачів та персоналу, як у Клубі, так і на прилеглій території.

На вході клієнти Клубу зобов’язані надягати на взуття спеціальні бахіли (захисні чохли, панчохи). Ця процедура застосовується з гігієнічною метою, а також сприяє недопущенню розповсюдження у приміщенні Клубу вуличного сміття, яке може бути занесене відвідувачами разом з взуттям.

Бахіли є одноразовими і надаються безоплатно на рецепції Клубу. Після залишення території Клубу бахіли повинні бути утилізовані в сміттєприймальник.

2.2.1. На території Клубу категорично заборонено:

 • перебувати в Клубі у нетверезому стані;
 • перебувати в Клубі під дією наркотичних речовин;
 • розпивати алкогольні напої;
 • вживати наркотичні речовини та прекурсори, анаболічні засоби та заборонені медикаментозні препарати;
 • палити в приміщенні Клубу;
 • приймати їжу в залах, в студіях групових занять;
 • без узгодження з адміністрацією Клубу розповсюджувати, в тому числі безоплатно та/або за плату біологічно активні добавки (БАДи), спортивне харчування;
 • відвідувати заняття при наявності інфекційних і застудних захворювань, а також медичних протипоказань;
 • заходити в службові та технічні приміщення Клубу без дозволу адміністрації, самостійно регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання;
 • голосно та агресивно розмовляти, використовувати ненормативну лексику, турбувати інших відвідувачів Клубу, порушувати чистоту і порядок у приміщеннях Клубу;
 • проводити будь-які публічні акції, неузгоджені з адміністрацією Клубу. Під публічними акціями розуміються також поширення усілякого роду листівок, проведення рекламних акцій у політичних або комерційних цілях;
 • здійснювати фото- та відео зйомку на території Клубу без згоди адміністрації;
 • використовувати телевізійну, музичну та іншу апаратуру Клубу без дозволу адміністрації;
 • вимагати налаштування телевізійних каналів або встановлення своїх електронних носіїв;
 • малювати на стінах, перегородках приміщень і роздягальнь Клубу;
 • зривати оголошення, покажчики, наклейки;
 • знаходитись на території Клубу після закінчення роботи Клубу;

Забороняється приносити на територію клубу:

 • будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї;
 • вибухові, пожежонебезпечні, токсичні і сильно ароматизовані речовини;
 • скляний посуд.

2.2.2. Використання музики в Клубі. Клуб облаштований сучасним музичним обладнанням, яке забезпечує на тренувальних територіях музичний супровід. Вибір музики здійснюється адміністрацією Клубу на власний розсуд.

2.3. Перше відвідування. При першому відвідуванні Клубу рекомендується:

 • ознайомитися з фітнес-програмами Клубу (на рецепції Клубу);
 • ознайомитися з розкладом групових занять (на рецепції Клубу);
 • записатися на первинне фітнес-тестування (на рецепції Клубу);
 • записатися на ввідний інструктаж (на рецепції Клубу).

У разі виникнення будь-яких питань клієнти Клубу звертаються на рецепцію – адміністратори Клубу завжди раді допомогти і готові відповісти на будь-яке запитання або запросити відповідального співробітника Клубу.

2.4. Проведення фітнес-консультування та ввідного інструктажу. Запис на фітнес-консультування та ввідний інструктаж здійснюють:

 • клієнт-менеджер (при узгодженні з лікарем/інструктором);
 • адміністратор рецепції (при узгодженні з лікарем/інструктором);
 • лікар/інструктор.

Фітнес-консультування може включати калліперометрію (визначення рівня жиру в організмі, визначення рівня розвитку рухових якостей і складу тіла, рівня фізичної підготовленості, резервних можливостей організму та отримання рекомендацій по інтенсивності, частоті і тривалості занять).

Мета ввідного інструктажу – ознайомлення з тренажерним обладнанням, правилами техніки безпеки під час занять, а також отримання рекомендацій щодо занять.

Перед фітнес-консультуванням або ввідним інструктажем клієнту необхідно підтвердити свій намір провести тестування адміністратору (незважаючи на наявність запису у відповідних листах). Адміністратор надає клієнту квитанцію із зазначенням прізвища виконавця і датою надання послуги в двох примірниках. Перший примірник квитанції клієнт підписує як підтвердження наміру отримати послугу і залишає на рецепції, другий – передає виконавцю (лікарю/інструктору).

У разі виникнення у клієнта Клубу обставин, що не дозволяють йому отримати послугу фітнес-консультування або ввідного інструктажу у призначений день і час згідно з попереднім записом, він повинен завчасно попередити про це адміністрацію Клубу.

Первинне фітнес-консультування і вступний інструктаж рекомендується пройти протягом одного місяця з дня початку дії Клубної картки.

Клієнтам Клубу слід уважно ставитись до стану свого здоров'я і негайно повідомляти персонал Клубу про погіршення самопочуття під час перебування в Клубі, а також про будь-які протипоказання до фізкультурно-оздоровчих занять. При наявності таких протипоказань, підтверджених довідкою лікаря, за бажанням клієнта Клубу може бути розроблена індивідуальна програма занять з урахуванням рекомендацій лікаря.

2.5. Відвідування групових занять. Групові заняття проводяться за розкладом. Відомості про розклад групових занять відображаються на інформаційних стендах та на Офіційному Сайті Клубу.

Перед відвідуванням групових занять бажано отримати консультації лікаря Клубу про рекомендовані навантаження та інформувати інструктора про наявність будь-яких протипоказань.

Для уникнення травм, клієнтам Клубу рекомендується пройти ознайомлювальний інструктаж і відвідати безкоштовні групові заняття з мінімальним навантаженням, щоб визначити свій рівень підготовки.

Для групових занять необхідно використовувати спеціально призначені одяг і взуття.

Групові заняття починаються за розкладом. У разі запізнення клієнта Клубу на заняття більш ніж на 5 (п’ять) хвилин, інструктор має право не допустити його до заняття. Інструктор має право не допускати до занять, якщо в групі налічується більш ніж 15 осіб. На групове заняття рекомендується брати з собою рушник. Після заняття все обладнання має бути прибране у відведені для цього місця.

Ряд групових занять може проводитися за попереднім записом за додаткову оплату. Ці види занять будуть відзначені спеціальним значком ($) або виділені кольором в загальному розкладі групових занять.

Запис на заняття закінчується не менше ніж за 5 (п’ять) хвилин до початку проведення заняття.

Адміністрація залишає за собою право замінити заявленого в розкладі інструктора і вносити зміни до розкладу групових занять.

Попередній запис на групові заняття не здійснюється.

2.5.1. Не дозволяється:

 • використовувати свою техніку виконання комплексів вправ та обладнання без відповідної команди інструктора;
 • користуватися мобільними телефонами в залах групових занять;
 • користуватися парфумами з сильним запахом;

2.5.2. Дітям віком до 14 років дозволяється перебувати виключно на заняттях для дітей.

2.6. Правила відвідування Клубу дітьми. В Клубі можуть проводитись заняття для дітей. На такі заняття допускаються діти віком від 7 років.

Перебування дітей молодше 16 років на території Клубу можливе у супроводі батьків або уповноважених осіб, які досягли повноліття.

Діти з 16 років можуть відвідувати Клуб з письмового з дозволу батьків (письмова заява).

Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу.

Батьки або супроводжуючі особи повинні своєчасно привести дитину на тренування (групове заняття), а також вчасно забрати по закінченню тренування.

Клуб не несе відповідальності за дітей, які перебувають в Клубі, в тому числі як під час, так і після занять, без нагляду батьків або супроводжуючих осіб.

 1. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

3.1. До послуг, що надаються за окрему плату, відносяться:

 • персональні тренувальні заняття;
 • програми soft-фітнес;
 • індивідуальні тренувальні програми та програми з харчування;
 • послуги кабінету функціональної діагностики;
 • послуги фітнес-бару.

Умови і порядок придбання додаткових послуг клієнти Клубу можуть дізнатися у клієнт-менеджерів.

3.2. Персональні тренувальні заняття. Персональне тренування сприяє максимальному результату і високій ефективності занять. Під час персонального тренування інструктор контролює техніку виконання вправ, визначає оптимальні параметри навантажень і стежить за впливом навантажень на організм. Персональне тренування може проводитися тільки інструктором або персональним тренером Клубу.

Тренер/інструктор може розробити індивідуальну програму тренувань для клієнта, що передбачає рекомендації щодо спрямованості, інтенсивності та кратності тренувальних занять.

Тренувальна програма може включати (залежно від виду) проведення одного або декількох персональних тренувань.

Запис на складання тренувальної програми здійснює клієнт-менеджер, адміністратор рецепції або персональний тренер/інструктор.

Персональна тренувальна програма розробляється після отримання персональним тренером/інструктором результатів фітнес-тестування і з урахуванням побажань клієнта Клубу.

Клієнт перед проходженням персонального тренування підтверджує свій намір адміністратору (незважаючи на наявність запису у відповідних листах).

Адміністратор надає клієнту чек на тренування із зазначенням прізвища та ім’я клієнта, а також прізвища ім’я виконавця. Такий чек клієнт має передати перед початком тренування виконавцю (персональному тренеру).

Персональне тренування не може бути проведене без попередньої оплати та отримання інструктором або персональним тренером чеку на тренування.

Тривалість персонального тренування становить від 30 -ти до 60-ти хвилин. Перевищення 60-ти хвилин тренування більше ніж на 10 хвилин оплачується як друге окреме персональне тренування за вартістю повного персонального тренування.

Запис на персональне тренування проводиться заздалегідь за погодженням з інструктором (тренером).

У разі запізнення на персональне тренування, час проведення персонального тренування скорочується на час запізнення.

Скасування або перенесення персональних тренувань (зі збереженням оплати) може бути проведено за умови попередження клієнтом Клубу про це не менш ніж за 24 години до його початку.

Усі програми тренувальних занять мають свій термін дії, залежно від пропозиції. Після закінчення терміну блоку невитрачені тренувальні заняття анулюються. Вартість невикористаних тренувань поверненню не підлягає.

Про скасування або перенесення персональних тренувань клієнти Клубу інформують свого персонального тренера та адміністратора рецепції Клубу.

У разі несвоєчасної відміни або переносу заняття невикористане персональне тренування вважається використаним, його оплата поверненню не підлягає.

 

Клієнт може придбати пакети персональних тренувань (далі – ПТ) та/або групових тренувань залежно від обраної категорії (1/2/3/4/5 категорія):

Послуга

Опис

Термін дії, днів

ПТ

1 персональне тренування за умови наявності Клубної карти

1

ПТ 5

5 персональних тренувань за умови наявності Клубної карти

25

ПТ 10

10 персональних тренувань за умови наявності Клубної карти

50

ПТ 20

20 персональних тренувань за умови наявності Клубної карти

100

ПТ 50

50 персональних тренувань за умови наявності Клубної карти

250

Спліт тренування

1 спліт тренування для 2-х осіб за умови наявності Клубної карти

1

СПЛІТ 10

10 спліт тренувань за умови наявності Клубної карти

50

СПЛІТ 20

20 спліт тренувань за умови наявності Клубної карти

100

Міні група 3

1 тренування для 3-х осіб за умови наявності у них Клубних карт

1

Міні група 4

1 тренування для 4-х осіб за умови наявності у них Клубних карт

1

Реабілітація

1 тренування протягом місяця без Клубної карти

1

Реабілітація 10

10 тренувань протягом місяця без Клубної карти

90

Stretching

1 тренування за умови наявності Клубної карти

1

Stretching Intensive

1 тренування за умови наявності Клубної карти

1

Авторський клас

1 тренування за умови наявності Клубної карти

1

Авторський клас 10

10 тренувань за умови наявності Клубної карти

35

 

3.3. Послуги фітнес-бару. Послуги фітнес-бару включають приготування і продаж продуктів харчування відповідно до загальноприйнятих норм здорового харчування дітей та дорослих.

3.3.1. Не дозволяється:

 • виносити посуд з бару на тренувальні території;
 • приносити з собою продукти харчування та напої.

3.4. Перелік додаткових Послуг:

Міостимуляція

1 сеанс тривалістю 30 хвилин

Міостимуляція 10

За умови наявності Клубної карти, без терміну дії

Масаж загальний

1 сеанс тривалістю 60-80 хвилин залежно від обраного типу

Масаж загальний 10

10 сеансів по 60-80 хвилин за умови наявності Клубної карти, без терміну дії

Масаж спини

1 сеанс тривалістю 40-50 хвилин

Масаж спини 10

10 сеансів по 40-50 хвилин за умови наявності Клубної карти, без терміну дії

Пульсометр

Пульсометр надається в користування на 1 тренування тривалістю не більше 60 хвилин

Кінезіологічне тейпування

1 сеанс тейпування за умови наявності тейпу в Клієнта

Функціональна діагностика

Повне тестування Клієнта. Послуга надається в окремо визначених клубах.

Переоформлення Клубної карти

Здійснюється тільки на нових Клієнтів.

Відновлення Клубної карти

Заміна Клубної карти Клієнта у випадку втрати, пошкодження та ін.

Рушник

Разове користування рушником

Пакет рушників 1 міс.

12 шт.

Пакет рушників 6 міс.

72 шт.

Пакет рушників 10 міс.

120 шт.

3.5. Додаткові послуги придбані Клієнтом та невикористані у зазначений термін анулюються.

3.6. Всі додаткові послуги оплачуються на умовах стовідсоткової попередньої оплати.

3.7. Перелік додаткових послуг може розширюватися на розсуд Клубу.

 1. КОРИСТУВАННЯ ШАФАМИ ДЛЯ ПЕРЕОДЯГАННЯ, СЕЙФАМИ, ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА У КЛУБІ, КЛУБНІ ЗАХОДИ

4.1. Для особистих речей слід використовувати шафку в роздягальні.

4.2. Ключ від шафки видається на рецепції Клубу. Не дозволяється залишати свої речі в шафках після закінчення занять у Клубі (за винятком випадку оренди шафки). Перед виходом з Клубу ключ від шафки необхідно здавати на рецепцію.

4.3. Цінні речі рекомендується здавати на зберігання в сейф. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафки та від сейфа без нагляду.

4.5. За загублені речі Клуб відповідальності не несе. З питань про забуті речі прохання звертатися на рецепцію Клубу.

4.6. Термін зберігання забутих речей – один тиждень, забутих цінних речей – 30 (тридцять) днів.

4.7. За втрату ключа від шафки або ключа від сейфа стягується штраф згідно з установленими адміністрацією Клубу тарифами.

4.8. На території Клубу забороняється проводити фото-та відео зйомку без попереднього узгодження з керівництвом Клубу.

4.9. Клуб регулярно організовує та проводить різноманітні заходи для клієнтів Клубу як на території Клубу, так і за його межами.

4.10. Інформацію про вищезазначені заходи (дата, умови участі, інше) можна знайти на інформаційних стендах, на Офіційному Сайті Клубу, у співробітників Клубу.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1. Клієнт має право:

5.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими Договором та Клубними правилами у відповідності до типу обраної ним Клубної карти;

5.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Клубних правил;

5.1.3. Змінити тип належної йому Клубної карти на карту вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

5.2. Клієнт зобов'язується:

5.2.1. В порядку та строки, що зазначені в Договорі, оплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу обраної Клієнтом Клубної карти;

5.2.2. Не передавати Клубну карту іншим особам для її використання в Клубі;

5.2.3. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу та у відповідності до типу обраної Клубної карти;

5.2.4. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця. Нести відповідальність за збереження майна Виконавця під час відвідування Клубу;

5.2.5. Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

5.2.6. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

5.2.7. Дотримуватись усіх умов Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;

5.2.8. Дотримуватись правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

5.2.9. З повагою ставитися до відвідувачів і співробітників Клубу, не допускати зі свого боку дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоду усім особам, присутнім у Клубі.

5.2.10. Клієнт не має права змінювати тип Клубної карти, окрім випадків, якщо це є підвищенням типу Клубної карти.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ

6.3. Клуб (Виконавець) має право:

6.3.1. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Клубу, що регламентують діяльність Клубу;

6.3.2. Не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння та/або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин та/або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Клубних правил, є очевидними для співробітників Виконавця;

6.3.3. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку) окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

6.3.4. Співробітники Клубу мають право видавати розпорядження та правила поведінки в тій мірі, в якій необхідно забезпечити в спортивних зонах порядок, безпеку та / або дотримання внутрішніх правил.

6.3.5. Приймати обов'язкові правила щодо правил експлуатації кожного спортивного інвентарю, які будуть відображені у внутрішніх правилах.

6.3.6. Визначати та змінювати розклад занять, які проводяться, про що повідомляти на інформаційних стендах та на офіційному Сайті Виконавця (або у будь-який зручний спосіб).

6.3.7. Інші права, передбачені Договором, Клубними правилами, іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, що регламентують Порядок відвідування Клубу, а також чинним законодавством України.

6.3.8. Клуб залишає за собою право змінювати розклад роботи у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними, виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних із технічним та санітарним станом приміщень, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його життю чи здоров'ю, а також в інших випадках, передбачених Клубними правилами. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Клієнтів, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Виконавця або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

6.3.9. Клуб, з метою проведення ремонтних, профілактичних чи інших робіт, має право закривати та обмежувати доступ Клієнта до окремих частин/зон на необхідний строк, що не вважається припиненням надання Послуг та не впливає на строк дії Клубної карти Клієнта.

6.4. Клуб (Виконавець) зобов'язується:

6.4.1. Після укладання Договору, передати Клієнту оплачену Клубну карту та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

6.4.3. Створити необхідні комфортні умови щодо забезпечення належного функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також необхідних побутових приладів для Клієнта протягом терміну дії Договору;

6.4.5. У разі необхідності Клуб забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (рятувальних, медичних, тощо).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Кожен клієнт Клубу несе відповідальність за дотримання цих Правил та/або умов Договору, зокрема, у вигляді:

 • матеріальної відповідальності за заподіяння шкоди майну Клубу;
 • тимчасове блокування Клубної картки на певний термін, який визначається адміністрацією Клубу на власний розсуд;
 • анулювання Клубної картки.

7.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Клубу шляхом псування його обладнання та іншого майна.

7.3. Матеріальна відповідальність наступає у випадках заподіяння шкоди майну Клубу, в тому числі з необережності. Батьки/опікуни несуть відповідальність (в тому числі матеріальну) за дотримання цих Правил дітьми, які не є повнолітніми та є клієнтами Клубу.

7.4. У випадку систематичного порушення (більше 2 випадків протягом строку дії придбаної Клієнтом Клубної карти) клієнтом Клубних правил протягом строку дії Клубної карти, Клуб має право застосувати до клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання Клубної карти, а також відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це клієнта за 10 (десять) календарних днів, без здійснення будь-яких відшкодувань клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги.

7.5. Клуб не несе відповідальності:

- за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я клієнта, в тому числі, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;

- за отриману клієнтом травму на території Клубу, в тому числі у випадках, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало порушення правил користування тренажерами, іншим обладнанням, правил безпеки;

- за дії третіх осіб, які не є його працівниками;

- за шкоду здоров’ю та/або майну клієнта, спричинену діями третіх осіб;

- за особисті речі, що залишені клієнтом в роздягальнях та інших приміщеннях Клубу.

 1. ГРАФІК РОБОТИ КЛУБУ

8.1. Клуб відкритий щодня (графік може змінюватися, в такому випадку клієнтів Клубу повідомляють заздалегідь) відповідно до встановлених годин роботи:

 • у будні – з 7:00 до 22:00 год.
 • Субота та святкові дні – з 9:00 до 21:00 год.
 • Неділя – з 9:00 до 19:00 год.

8.2. Заняття в Клубі необхідно завершувати за 15 (п’ятнадцять) хвилин до закінчення роботи Клубу та залишати приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закінчення роботи Клубу.

8.3. Допуск до Клубу припиняється за 60 (шістдесят) хвилин до закінчення роботи Клубу.

8.4. Клуб має право вносити зміни у розклад роботи Клубу та, у разі технічної необхідності, тимчасово закривати доступ в приміщення Клубу (окремі тренувальні території та ін.).

8.5. Вищезазначені відомості відображаються на інформаційних носіях Клубу.

9 ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1.Клієнти Клубу можуть користуватися послугами тільки інструкторів та тренерів Клубу. Проведення тренувань сторонніми особами заборонено. Клієнти клубу не мають право проводити індивідуальні заняття для інших клієнтів клубу.

9.2. У разі відмови клієнта від оплати штрафних (фінансових) санкцій, за порушення умов цього Порядку та Договору, або відмови клієнта Клубу від оплати користування додатковими послугами Клуб має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з уже сплачених на користь Клубу коштів клієнта з одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії Картки клієнта.

9.3. Індивідуальні заяви, звернення, скарги, пропозиції, рекомендації клієнта Клубу реєструються на рецепції та розглядаються в термін передбачений чинним законодавством України.

 1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО

10.1. Вводити нові пункти правил при потребі покращення рівня послуг та комфорту відвідувачів.

10.2. Змінювати види послуг, розклад заняття і години роботи Клубу впродовж сезону, про що клієнт Клубу інформується в порядку, встановленому Договором.

10.3. Закривати Клуб (окремі тренувальні території) для проведення ремонтних і профілактичних робіт, про що клієнт Клубу інформується в порядку, встановленому Договором без відшкодування пропущених на час закриття Клубу днів клієнтів Клубу.

10.4. Подовжувати терміни відкриття Клубу (після ремонту, нового клубу і тому подібне), якщо відкриття клубу затримується з причин, не залежних від волі Виконавця;

10.5. Припинити надання Послуг клієнтів Клубу в односторонньому порядку при невиконанні ним умов Договору або грубих порушень Правил клубу.

10.6. Змінювати (підвищувати) розмір оплати послуг в разі істотного збільшення розміру орендної плати, вартості електроенергії і інших комунальних платежів, індексу інфляції та інших факторів що впливають на господарську діяльність Клубу, про що клієнт Клубу інформується протягом 30 календарних днів для здійснення доплати послуг.

10.7. Закрити діяльність Клубу в разі істотних змін в законодавстві України з питань діяльності Клубу, військових дій та встановлення військового часу (незалежно на якій території України це буде здійснено), валютних обмежень, підвищення та коливання цін на комунальні послуги та інші енергоресурси, інших дій державних органів та органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють нормальну господарську діяльність Клубу без відшкодування пропущених на час закриття Клубу днів клієнта Клубу.

10.8. Вищезазначені відомості відображаються на інформаційних носіях Клубу.

 

11.ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Зауваження, відгуки, побажання та пропозиції адміністрація Клубу просить надсилати нам

за електронною поштою: info@crossfitbanda.com

або за телефоном: +38 (093) 999 88 99

 

facebook instagram-logo